In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

de motor, een motorvoertuig welke is voorzien van een Nederlands kenteken, dan wel wordt voorzien van een kenteken;
de in te kopen motor, een motor die in het kader van de overeenkomst door de koper bij weg van inkoop aan de verkoper wordt verkocht;
de overeenkomst, de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte motor, dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor;
de verkoper, degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte motor, dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;
de koper, degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte motor dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;
de opdracht, de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel-of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als werkzaamheden;
de opdrachtgever, degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden;
de reparateur, degene die met betrekking tot een motor en of onderdelen en toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren
de garantie: de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op die motor, onderdelen en toebehoren wordt verstrekt.

Koop en verkoop

Artikel 1: De aanbieding

De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is –indien een termijn van aanvaarding is gesteld- van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen termijn van aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits de motor onverkocht is gebleven.

Artikel 2: De overeenkomst

De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronische vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

Artikel 3: De inhoud van de overeenkomst

In een schriftelijke of elektronische vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:

de omschrijving van de motor en eventueel de in de kopen motor, beide met eventuele toebehoren;
de prijs van de motor op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de prijs een vast of een niet vast overeengekomen prijs is;
de prijs van de eventueel in te kopen motor op het afgesproken moment van levering van die motor;
de afleveringskosten van de motor;
de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum;
de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever optreedt;
de wijze van betaling.

Artikel 4: Wijzigingen

Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte motoren te allen tijde doorberekend;

Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 1 mogen naast de evengenoemde wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de niet vast overeengekomen prijs van nieuwe motoren worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen tien dagen na kennisgeving plaats te vinden.

Artikel 5: Het risico voor de motor

De motor is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. De eventueel in te kopen motor wordt pas eigendom van verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen motor voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

Artikel 6: De overschrijving van de leveringstermijn

Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de motor kan de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper drie weken na die ingebrekestelling de motor nog niet heeft afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van drie weken de motor aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend;

Indien de verkoper toerekenbaar tekort schiet ten aanzien van een overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn, kan de koper vergoeding verlangen van de geleden schade. Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringstermijn heeft de koper het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en/of vergoeding te verlangen van de geleden schade.

Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevold is van overmacht aan de kant van verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is overschreden. Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben partijen het recht op ontbinding drie weken na de in lid 1 bedoelde ingebrekestelling dan wel op het moment dat verkoper meedeelt niet binnen drie weken te kunnen leveren. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7: Annulering

De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of de verkoper in zijn verplichtingen tekort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk, per aangetekende post plaatsvinden. De koper is gehouden om binnen 1 week na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de koopprijs van de geannuleerde motor. Indien de koper binnen 15 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 17 van deze algemene voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen;

De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen motor door de koper aan de verkoper is geleverd.

Reparatie en onderhoud

Artikel 8: De opdracht

De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, of schriftelijk of elektronisch gegeven. Een elektronisch door de opdrachtgever gegeven opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de opdrachtnemer is bevestigd. Een afschrift van een schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan de opdrachtgever verstrekt.

Artikel 9: Prijsopgave en termijn

De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of termijn zijn overeengekomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding van een vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van de reparateur.

Artikel 10: De rekening

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven. Deze rekening dient bij aflevering te zijn voldaan. Credit cards worden niet geaccepteerd.

Artikel 11: Stallingskosten

Stallingskosten Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de motor niet heeft afgehaald, kan de reparateur stallingskosten in rekening brengen. De stalling kan zowel binnen als buiten zijn, de kosten van deze stalling bedragen 10 euro per dag.

Artikel 12: Retentierecht

De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de motor, indien en voor zolang als:

de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de motor niet of niet zijn geheel voldoet;
de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan dezelfde motor niet of niet in zijn geheel voldoet;
de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de reparateur/verkoper niet of geheel voldoet.

Artikel 13: Vervangen onderdelen

De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht niet aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij hij daar van tevoren uitdrukkelijk om heeft verzocht. Onderdelen die voor garantie geclaimd worden, worden nooit ter beschikking gesteld van de opdrachtgever.

Artikel 14: Schadetaxatie

Indien de reparateur een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien een opdracht tot reparatie aan de reparateur wordt verstrekt, dan wel indien de levering van een andere motor met de reparateur wordt overeengekomen. De taxatiekosten worden achteraf berekend. Artikel 15: Garantie

Op nieuwe motoren en op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt;

Op gebruikte motoren verleent de verkoper, garantie, tenzij de koper uitdrukkelijk heeft verklaard af te zien van garantie. Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte vallen niet onder garantie op gebruikte motoren, tenzij de koper aantoont dat de defecten niet zijn ontstaan door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden daar(inferieure wegen-brandstof etc.)

Artikel 15: Garantie

De reparateur garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de motor weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding;

Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties;

De aanspraken op de garantie vervallen indien: – De opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur daarvan in kennis stelt; – De reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen; – Derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond.

Mocht er reparatie in het buitenland noodzakelijk zijn, dan dient reparateur hiervan in kennis te worden gesteld (voor reparatie). In dat geval vindt vergoeding van de kosten van herstel plaats op basis van het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

Algemene bepalingen

Artikel 16: De betaling

De schulden van de koper/opdrachtgever aan de verkoper/reparateur zijn brengschulden. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de motor of onderdelen of na verrichte diensten. Contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door verkoper/reparateur aangegeven banknummer op het tijdstip van levering;

indien uitdrukkelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is de verkoper/reparateur gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door de verkoper/reparateur uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting van de koper/opdrachtgever tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat 1 maand na de verzending van de factuur in;

Alle incassokosten en andere kosten die nodig zijn om het verschuldigde bedrag te betalen, worden op opdrachtgever verhaald.

Artikel 17: Eigendomsrecht

De geleverde motor blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de motor niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht deze voor zijn rekening wa + casco te verzekeren en te doen onderhouden. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de motor gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud. Artikel 19: Geschillen Indien er een geschil is ontstaan tussen opdrachtgever/koper, zal er altijd getracht moeten worden om dit onderling op te lossen. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan is de gang naar de rechter mogelijk. In een geval waar de rechter moet worden gekozen, zal altijd de rechtbank van de woonplaats van verkoper/reparateur.

Jager Motoren 2021

Chat openen
Kan ik je helpen?
Hallo 👋
Hoe kunnen wij je helpen?